és una societat mercantil municipal de l’Ajuntament de Tortosa, constituïda el 24 d’abril de 2001.

GUMTSA gaudeix de personalitat jurídica pròpia, plena capacitat jurídica i d’obrar i autonomia de gestió per al compliment de les seves atribucions. És una societat mercantil el capital social de la qual pertany íntegrament a l’Ajuntament de Tortosa i constitueix la forma de gestió directa adoptada per aquest per realitzar actuacions que s’inscriuen en el marc de les seves competències en matèria d’urbanisme.

Segons l’article 1 dels seus estatuts es regeix, a part de pels mateixos estatuts, per:

- La Llei reguladora de les bases de règim local,
- La Llei municipal i de règim local de Catalunya,
- El Reglament de serveis de les corporacions locals,
- Les altres lleis generals administratives i els seus reglaments que li siguin d’aplicació
- El Text refós de la Llei de societats anònimes de 22 de desembre de 1989.

* * *

De conformitat a allò previst en l’article 2 dels seus estatuts, la societat té per objecte, sempre que siguin d’interès públic, s’ofereixin dins del terme municipal de Tortosa i en benefici dels seus habitants:

a) Creació de sòl urbanitzat residencial, terciari, industrial i d’equipaments.

b)  La remodelació  o reforma de zones urbanes.

c) La redacció de plans d’ordenació, projectes d’urbanització i d’obres i quants instruments i documents d’ordenació i de gestió urbanística es contemplin a la legislació urbanística. L’activitat urbanitzadora pot abastar tant la preparació de sòl i renovació o remodelació urbanes, com a la realització d’obres d’infraestructura urbana i dotació de serveis per a l’execució dels plans d’ordenació.

d) La promoció, construcció i rehabilitació de tota classe de béns immobles, destinats a serveis i usos públics i activitats industrials, terciàries i residencials.

e) La realització de les activitats dins de l’àmbit municipal que li siguin encomanades per l’Ajuntament de Tortosa relacionades amb l’habitatge, la població, les infraestructures i obres, la política de sòl, i la gestió i explotació de béns tan patrimonials com de domini públic, així com la de prestació de serveis i adquisició de subministraments que tinguin relació amb aquestes activitats. A tal efecte la Societat té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Tortosa en quan realitzi essencialment activitats per a aquest, qui li podrà fer encomanes de gestió i/o d’execució d’obres, de serveis i d’adquisició de subministraments en relació a les activitats incloses en el seu objecte social, d’execució obligatòria, a l’empara del disposat als articles 4.1.n) i 24.6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, d’acord amb les instruccions que en aquest sentit formuli l’Ajuntament, el qual haurà d’establir la retribució de les esmentades activitats, i per a les que es determinarà, en cada cas concret, el corresponent programa de finançament

f) Investigació, informació i assessorament i col·laboració en estudis i activitats relacionades amb l’habitatge i l’urbanisme.