Instruccions de contractació redactades a l'empara del TRLCSP
Perfil del contractant de GUMTSA (fins 23/10/2017)
Perfil del contractant de GUMTSA (a partir del 24/10/2017)